Allmän affärsjuridik

Vi ger råd och biträde för små till medelstora företag. Det kan röra sig om allehanda juridisk rådgivning, som har att göra med såväl företagets löpande- som extraordinära affärer. Vi har även kompetens innebär att vi kan lämna ekonomisk rådgivning på området.

 • Hyresförhandlingar

 • Entreprenadfrågor

 • Rådgivning vid exploatering

Vi har även en lång erfarenhet av rådgivning mot kommunala bolag.


Vi kan bistå inom följande områden:

 • Företagsöverlåtelser inklusive duedililgence

 • Bolagsbildning

 • Upprättande av kompanjonsavtal och aktieägaravtal

 • Avveckling av bolag

 • Förvärv eller försäljning av inkråm/verksamheter

 • Upprättande och granskning av avtal

 • Tvister i allmän- och förvaltningsdomstol

 • Juridisk rådgivning i det löpande bolagsarbetet

 • Handhavande av kontakter med myndigheter vilka har inverkan på företaget och dess verksamhet

 • Styrelseuppdrag


Obestånd & konkurs

Utifrån ditt företags förutsättningar undersöker vi hur betalningssvårigheter och med det sammanhängande problem kan hanteras på bästa sätt. Efter en noggrann utredning av företagets olika alternativ väljer vi det tillvägagångssätt som bäst begränsar de ekonomiska skadeverkningarna.

Vi ger råd och biträde inom följande områden;

 • Konkursförvaltning

 • Företagsrekonstruktioner

 • Likvidationer

 • Ackordsuppgörelser

 • Råd gällande personligt ansvar för bl.a. styrelseledamöter

 • Råd för tillvaratagande av fordringsägares rättigheter


Fastighetsrätt

Vi ger råd och biträde till företag, privatpersoner och kommuner ifråga om fastighetsrättsliga spörsmål.

Vi kan bistå inom följande områden:

 • Upprättande av avtal om överlåtelse

 • Hyra, arrende och annan nyttjanderätt

 • Fastighetsförvärv

 • Tvister angående fel i fastighet

 • Hyresförhandlingar

 • Entreprenadfrågor

 • Rådgivning vid exploatering


Mark- och miljörätt

Vi ger råd och biträde till företag och kommuner ifråga om mark- och miljörättsliga spörsmål.

Vi kan bistå med:

 • Miljörätt

 • Intrångsersättning

 • Ansvarsutredningar förorenade områden

 • Plan- och bygglagstiftningen

 • VA-rätt


Ekonomisk familjerätt

Vi ger råd och biträde inom i första hand ekonomisk familjerätt och då huvudsakligen angående:

 • Bodelning

 • Arvs- och testamentesfrågor

 • Upprättande av bouppteckning

 • Äktenskapsskillnad

 • Boutredning

 • Biträde vid gåvotransaktioner och generationsskiften