Fordringar

Om det finns fordringar i en konkurs, ska dessa uppgifter förtecknas av oss. Uppgift om er fordran lämnas till konkurshandläggaren via mail fagersand@advokatbolaget.eu

Meddelandet ska innehålla följande uppgifter: Namn, adress samt uppgift om det totala fordringsbeloppet. Fakturaunderlag eller liknande ska bifogas.


Utdelning

I samband med att förteckningen över tillgångar och skulder (bouppteckning) upprättas i en konkurs görs en preliminär beräkning över vilka fordringsägare (borgenärer) som kan tänkas få utdelning på sina fordringar i konkursen. Uppgift om denna preliminära bedömning skickas ut via tingsrätten till samtliga fordringsägare som finns upptagna i bouppteckningen.


Bevakning

I de konkurser där utdelningen beräknas räcka till utdelning till i stort sett samtliga fordringsägare kan tingsrätten besluta om att bevakningsförfarande ska äga rum. Samtliga fordringsägare som finns med i bouppteckningen får då besked från tingsrätten om detta. Bevakning innebär att samtliga fordringsägare, med vissa undantag, på nytt måste lämna uppgift om sin fordran och den förmånsrätt (turordning till utdelning enligt förmånsrättslagen) som görs gällande. Uppgiften ska lämnas skriftligen till tingsrätten inom den tid rätten har bestämt. Missar man den utsatta tiden finns möjlighet till efterbevakning till en fastställd kostnad.


Utdelning

När konkursen är klar upprättar förvaltaren ett utdelningsförslag. Tingsrätten kungör att utdelningsförlag har lämnats. Fordringsägare som är aktuell för utdelning får en kopia av kungörelsen skickad till sig. Utdelningsförslaget finns tillgängligt hos tingsrätten och TSM (tillsynsmyndigheten i konkurser) för den som vill ta del av handlingen. Först sedan tingsrätten beslutat att fastställa utdelningsförslaget och beslutet har vunnit laga kraft, ombesörjer förvaltaren utbetalning av beloppen till respektive fordringsägare.