Uppsägning

Om din arbetsgivare är försatt i konkurs kommer konkursförvaltaren att snarast skriftligen säga upp ditt anställningsavtal enligt reglerna i lagen om anställningsskydd.


Arbetsplikt

Under uppsägningstid råder arbetsplikt i enlighet med de instruktioner som lämnas av konkursförvaltaren.


Anmälan

Om du under uppsägningstiden inte utför arbete för konkursgäldenären, får lönegaranti för uppsägningslön endast betalas ut om du visar att du under uppsägningstiden är anmäld som arbetssökande hos offentlig arbetsförmedling.

Vi råder dig att alltid omgående anmäla dig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen.


Innestående lön

Staten betalar arbetstagares innestående lön när en arbetsgivare har försatts i konkurs, enligt reglerna i lönegarantilagen. Dina lönefordringar ska anmälas till konkursförvaltaren antingen via arbetsgivaren eller ditt fackförbund eller också måste du själv sammanställa dina fordringar.


Lönegaranti

Rätt till lönegaranti prövas av konkursförvaltaren i respektive konkurs så snart tillräckliga uppgifter finns tillgängliga. Konkursförvaltaren beräknar utifrån dessa uppgifter det belopp som ska utbetalas avseende tidigare lönefordringar, uppsägningslön m.m.

Beslutad lönegaranti utbetalas av länsstyrelsen. Löntagaren bör räkna med en viss handläggningstid. Garantin får inte utbetalas innan beloppet har förfallit till betalning.

Länsstyrelsen har en utbetalningsperiod som sträcker sig från den 21:a till den 20:e. Den första uppsägningslönen kan därför bli mindre än en månadslön.

Anställda som omfattas av lönegaranti får hem blanketten ”Försäkran” innan Länsstyrelsen betalar ut lönegarantin. Observera att Länsstyrelsen inte betalar ut ersättningen om de inte fått in uppgifterna som efterfrågas i försäkran. Försäkran ska skickas till Länsstyrelsen i Stockholm, Lönegaranti, Box 22067, 104 22 Stockholm.


Intyg

För rätt till arbetslöshetsersättning fordras att ett arbetsgivarintyg har upprättats. Arbetsgivaren är skyldig att upprätta arbetsgivarintyg. Det är viktigt att du själv tillsammans med företagets företrädare tar fram uppgifter om arbetad tid m.m. och fyller i uppgifterna i intyget. Blanketten Arbetsgivarintyg kan du hämta på https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetsgivare/Blanketter-och-intyg.html