ALLMÄNNA VILLKOR

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR UPPDRAGETS UTFÖRANDE

Dessa villkor gäller för samtliga uppdrag och tjänster som Advokatbolaget Fagersand HB (Advokatbolaget) tillhandahåller sina klienter. Sveriges Advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed gäller också för Advokatbolagets tjänster. Genom att lämna uppdrag åt Advokatbolaget anses ni ha samtyckt till dessa allmänna villkor.

 1.  Arvoden och kostnader

1.1      Våra arvoden överensstämmer med de regler som tagits fram av Sveriges Advokatsamfund. Arvodet ska vara skäligt och baseras på ett antal faktorer såsom (i) nedlagd tid, (ii) den skicklighet och erfarenhet som uppdraget krävt, (iii) sakens art och värde, (iv) det ansvar och den risk uppdraget inneburit och (v) uppnått resultat.

1.2      Alla arvodesbelopp anges exklusive mervärdesskatt även om denna kommer att debiteras enligt lag.

1.3      Utöver arvode kan kostnader för resor och andra utgifter debiteras.

1.4      Advokatbolaget kan komma att justera överenskommet arvode utan föregående avisering till klienten.

 2.  Fakturering

2.1      Advokatbolaget fakturerar klient löpande för nedlagd tid, tidsspillan och utlägg antingen genom delfakturering eller a-conto. Med delfakturering avses debitering av slutligt arvode för del av arbete som kan hänföras till viss period eller visst arbetsmoment. Med fakturering a-conto avses debitering av del av det totala arvodet utan bestämd anknytning till viss del av arbetet. Debitering av arvode a-conto ska redovisas i slutfaktura.

2.2      Klient som önskar regelbunden information om upplupna arvoden uppmanas att meddela Advokatbolaget detta.

2.3      Advokatbolaget kan, både i nya och pågående uppdrag, begära in förskott eller a-conto ifrån klienten för såväl utlägg som för framtida arvode. Detsamma gäller arvode och/eller kostnader hänförliga till anlitad sakkunnig. Advokatbolaget förbehåller sig rätten att för Advokatbolagets räkning avsluta ett uppdrag om klienten inte betalar begärt förskott eller utställd faktura inom rätt tid, eller inte inom den tid som uppdraget kräver ställer ut fullmakt.

2.4      Om inte annat avtalas förfaller faktura till betalning senast 30 dagar från det att fakturan avsänts eller från det att krav på betalning framställts. Vid utebliven betalning utgår dröjsmålsränta enligt lag.

 3.  Reklamation och ansvar

3.1      Klient som av någon anledning är missnöjd uppmanas att kontakta oss så att vi kan diskutera frågan och för att försöka nå en lösning i samförstånd.

3.2      Klienter som är konsumenter kan under vissa förutsättningar vända sig till Advokatsamfundets Konsumenttvistnämnd. För närmare information hänvisas till www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden.

3.3      Krav som har samband med rådgivning ska framställas skriftligen till Advokatbolaget så snart klienten blivit medveten om de omständigheter på vilka kravet grundas. Krav får inte framställas senare än sex månader efter det senare av (i) den dag då den sista fakturan utställdes för det uppdrag som kravet avser (ii) den dag då de aktuella omständigheterna var kände för er eller, efter rimlig efterforskning, kunde ha blivit kända för er.

3.4      Advokatbolaget ansvarar för skada som klient lidit endast om skadan vållats av Advokatbolaget genom fel eller försummelse vid uppdragets utförande. Ansvaret ska vara begränsat till 3 Mkr, och ansvarar inte för kostnader som uppstår på grund av att uppdraget avbryts, exempelvis på grund av uppkommen intressekonflikt i pågående uppdrag.

 4. Kommunikation och hantering av handlingar

4.1      Advokatbolaget kommunicerar med e-post. Det är ett effektivt sätt att kommunicera på som tyvärr kan innebära risker för vilka Advokatbolaget inte tar något ansvar. Det är klientens ansvar att tillhandahålla aktuell kontaktinformation till Advokatbolaget.

4.2      Advokatbolaget kan lagra dokument under den tid ett uppdrag pågår och när uppdraget är avslutat kommer vi att bevara och/eller lagra alla relevanta dokument i en molnbaserad tjänst under den tid vi anser är lämplig, men aldrig kortare tid än vad som krävs enligt god advokatsed.

4.3      Originalhandlingar överlämnas alltid efter avslutat uppdrag. Om vi på er begäran skickar värdehandlingar sker det på er risk.

5.  Identifiering av klient och personuppgifter

5.1      Advokatbolaget kan behöva kontrollera eventuella klienters identitet och ägarförhållanden samt informera oss om arten av och syftet med ärendet innan uppdraget påbörjas. Vi kan därför komma att be om identitetshandlingar för dem som för er räkning är involverad i uppdraget (verkliga huvudmän) liksom dokumentation utvisande varifrån medel och andra tillgångar kommer. Om vi misstänker penningtvätt eller terrorismfinansiering är vi skyldiga att anmäla detta till Finanspolisen. All dokumentation som inhämtats i samband med kontroller av detta slag är Advokatbolaget skyldiga att behålla.

5.2      Vi är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som lämnas och inhämtas i samband med uppdrag eller som i övrigt registreras i samband med förberedelse för eller administration av ett uppdrag. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. På vår hemsida finns mer information om hur vi behandlar personuppgifter.